U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2021 rok

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2021 rok

27  kwietnia  2022 r. 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  – BILANS jednostki Przedszkole nr 1 w Płońsku  sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: 

https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/33664