U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Nasze przedszkole

Przedszkole nr 1
Kolejowa 5, 09-100 Płońsk
tel./fax 23 662 22 71
pn1@przedszkole1.plonsk.pl

OGÓLNE INFORMACJE

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego.

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w formularzach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

        a) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
        b)z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

Zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu w  poszczególnych grupach i trwają około 30 minut.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala  dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym:

        a)opłata za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (800 – 1300) wynosi 1 zł za godzinę;
        b)opłata za wyżywienie wynosi odpowiednio: obiad – 50%, śniadanie i podwieczorek po 25 %.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka” pobrany od Dyrektora Przedszkola w terminie od 01 do 31 marca.