U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Deklaracja dostępności

Deklaracja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu nr 1 w Płońsku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.)

Dostępność architektoniczna zewnętrzna:

Parkingi zewnętrzne, przejścia dla pieszych, niskie wyprofilowane krawężniki, chodniki spełniają standardy dostępności. Brak jest  w sąsiedztwie obiektu wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby wymagającej szczególnego wsparcia.

Dostępność architektoniczna na zewnątrz budynku przedszkola:

  1. Brama wjazdowa na teren obiektu spełnia wymagania norm.
  2. Wejścia na teren obiektu, chodniki wewnętrzne, drogi dojazdowe i ogrodzenie spełniają warunki dostępności.
  1. W przedszkolu funkcjonuje dzwonek jako system przywołania osoby wspierającej.
  2. W przedszkolu jest utrudniony  dostęp dla osób wymagających szczególnego wsparcia nie ma rampy ani windy. Oświetlenie zewnętrzne spełnia wymagania norm.


Dostępność architektoniczna wewnątrz budynku przedszkola:

  1. Budynek przedszkola w sąsiedztwie głównego wejścia nie posiada platformy wejściowej ani windy dla osób wymagających szczególnego wsparcia.
  2. Placówka nie posiada toalety dla osób wymagających szczególnego wsparcia.
  3. Schody do obiektów placówki i w obiekcie placówki spełniają normy. Poręcze schodów są trwale zainstalowane i we właściwy sposób zakończone. Schody (pierwszy i ostatni stopień) oznakowano specjalną taśmą.
  4. Oświetlenie wewnętrzne w obiektach spełnia wymagania norm.
  5. W obiektach funkcjonuje system oznakowania dróg ewakuacyjnych w tym oznakowanie świetlne oraz oświetlenie awaryjne. Jedynie toalety nie są wyposażone w oświetlenie awaryjne.


Dostępność cyfrowa:

  1. Informacje zamieszone na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej są zrozumiałe i czytelne.
  2. Zmian wymaga jedynie sposób nawigacji na stronie tak by używać można do tego jedynie klawiatury komputera.
  3. Wdrożenia wymaga wprowadzenie systemu przeglądania dokumentów poprzez linki.
  4. Strona internetowa i aplikacja mobilna nie posiadają edycji głosowej bazy danych.
  5. Do czasu spełnienia wszystkich wymagań dostępności cyfrowej placówka umożliwiła działania zastępcze realizowane za pośrednictwem komunikacji e-mail i telefonicznej.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

  1. Placówka posiada widoczną tablicę z nazwą i numer posesji.
  2. Wewnątrz obiektu istnieje potrzeba oznakowania kierunkowego dróg komunikacyjnych ze wskazaniem pomieszczeń służących do obsługi interesant
  3. Na stałe w przedszkolu wprowadzono system  dyżurów pracowników obsługi przy wejściu głównym jako system wsparcia asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia i przekaz informacyjny.
  4. Sekretariat placówki w sposób ciągły realizuje standard dostępności elektronicznej i telefonicznej.
  5. Ze względu na kontrolę wejść i wyjść z placówki przy wejściu głównym do obiektu przedszkola zainstalowano dzwonek, co pozwala na udzielenie niezbędnego wsparcia i udzielenia informacji osobom wymagającym szczególnego wsparcia.
  6. W zakresie żywienia zbiorowego funkcję informacyjną pełni intendent przedszkola.
  7. Główną funkcję informacją w placówce pełni Dyrektor Przedszkola, który każdego dnia dostępny jest w godzinach 8.00-16.00.


Działania organizacyjne:

       Dyrektor zwraca uwagę na zapewnienie skuteczności działań w zakresie dostępności dla osób wymagających wsparcia, wyznaczając zadania przydzielane pracownikom. Prowadzona jest bieżąca analiza wymogów prawnych w zakresie dostępności.             

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://przedszkole1plonsk.pl/

Przedszkole nr 1 w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedszkole1plonsk.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-24.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Lewandowska, pn1@przedszkole1.plonsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236622271. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje