U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Deklaracja dostępności

Deklaracja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Przedszkolu nr 1 w Płońsku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.)

Dostępność architektoniczna zewnętrzna:

Parkingi zewnętrzne, przejścia dla pieszych, niskie wyprofilowane krawężniki, chodniki spełniają standardy dostępności. Brak jest  w sąsiedztwie obiektu wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby wymagającej szczególnego wsparcia.

Dostępność architektoniczna na zewnątrz budynku przedszkola:

 1. Brama wjazdowa na teren obiektu spełnia wymagania norm.
 2. Wejścia na teren obiektu, chodniki wewnętrzne, drogi dojazdowe i ogrodzenie spełniają warunki dostępności.
 1. W przedszkolu funkcjonuje dzwonek jako system przywołania osoby wspierającej.
 2. W przedszkolu jest utrudniony  dostęp dla osób wymagających szczególnego wsparcia nie ma rampy ani windy. Oświetlenie zewnętrzne spełnia wymagania norm.


Dostępność architektoniczna wewnątrz budynku przedszkola:

 1. Budynek przedszkola w sąsiedztwie głównego wejścia nie posiada platformy wejściowej ani windy dla osób wymagających szczególnego wsparcia.
 2. Placówka nie posiada toalety dla osób wymagających szczególnego wsparcia.
 3. Schody do obiektów placówki i w obiekcie placówki spełniają normy. Poręcze schodów są trwale zainstalowane i we właściwy sposób zakończone. Schody (pierwszy i ostatni stopień) oznakowano specjalną taśmą.
 4. Oświetlenie wewnętrzne w obiektach spełnia wymagania norm.
 5. W obiektach funkcjonuje system oznakowania dróg ewakuacyjnych w tym oznakowanie świetlne oraz oświetlenie awaryjne. Jedynie toalety nie są wyposażone w oświetlenie awaryjne.


Dostępność cyfrowa:

 1. Informacje zamieszone na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej są zrozumiałe i czytelne.
 2. Zmian wymaga jedynie sposób nawigacji na stronie tak by używać można do tego jedynie klawiatury komputera.
 3. Wdrożenia wymaga wprowadzenie systemu przeglądania dokumentów poprzez linki.
 4. Strona internetowa i aplikacja mobilna nie posiadają edycji głosowej bazy danych.
 5. Do czasu spełnienia wszystkich wymagań dostępności cyfrowej placówka umożliwiła działania zastępcze realizowane za pośrednictwem komunikacji e-mail i telefonicznej.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. Placówka posiada widoczną tablicę z nazwą i numer posesji.
 2. Wewnątrz obiektu istnieje potrzeba oznakowania kierunkowego dróg komunikacyjnych ze wskazaniem pomieszczeń służących do obsługi interesant
 3. Na stałe w przedszkolu wprowadzono system  dyżurów pracowników obsługi przy wejściu głównym jako system wsparcia asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia i przekaz informacyjny.
 4. Sekretariat placówki w sposób ciągły realizuje standard dostępności elektronicznej i telefonicznej.
 5. Ze względu na kontrolę wejść i wyjść z placówki przy wejściu głównym do obiektu przedszkola zainstalowano dzwonek, co pozwala na udzielenie niezbędnego wsparcia i udzielenia informacji osobom wymagającym szczególnego wsparcia.
 6. W zakresie żywienia zbiorowego funkcję informacyjną pełni intendent przedszkola.
 7. Główną funkcję informacją w placówce pełni Dyrektor Przedszkola, który każdego dnia dostępny jest w godzinach 8.00-16.00.


Działania organizacyjne:

       Dyrektor zwraca uwagę na zapewnienie skuteczności działań w zakresie dostępności dla osób wymagających wsparcia, wyznaczając zadania przydzielane pracownikom. Prowadzona jest bieżąca analiza wymogów prawnych w zakresie dostępności.