U nas każde dziecko znajdzie coś interesującego!

Klauzula informacyjna RODO

Przedszkole nr 1
ul. Kolejowa 5, 09 – 100 Płońsk
tel. 23 662 22 71
pn1@przedszkole1.plonsk.pl

Obowiązek informacyjny (plik.doc)

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

09 maja 2019r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Przedszkole nr 1, ul. Kolejowa 5, 09 -100 Płońsk sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/21005

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (Dz.U. U.E. z 4.5.2016r.L 119/1)

Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych Pracowników jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Kolejowa 5). Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na ich podstawie i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na pracowników

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych Pracowników jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul.). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do pracy oraz i wypełnienia obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na ich podstawie i nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczniów i ich Rodziców.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Kolejowa 5). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nauczania i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa dotyczących dokumentacji nauczania, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na uczniów (rekrutacja)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Kolejowa 5). Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych.

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Kolejowa 5). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Kolejowa 5). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny (*.doc)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 1 W PŁOŃSKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy Państwa, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5, 09-100 Płońsk.

II. Osoba odpowiedzialną ze strony Administratora we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw jest Inspektor Ochrony danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Nina Kowalik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl bądź listownie na adres: ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, 03-982 Warszawa.

III. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, a w zakresie w jaki podanie danych osobowych jest dobrowolne m.in. w celu upublicznienia wizerunku, promocji Przedszkola na stronie internetowej, przedszkolnym profilu na portalu społecznościowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator. W przypadku, jeżeli przepisy te nie wskazują okresu przechowywania przetwarzanych danych, dane osobowe będą przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny do realizacji celów

V. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym calu niż pierwotny cel ich przetwarzania.

VI. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania określonych danych.

VII. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi związane jest konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).

IX. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

X. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

XI. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia.

XII. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych przez RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna (*.doc)

 

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2016 poz. 992) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5.

  • Dane osobowe dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  • Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka;
  • Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania (Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, oraz rodzajów tej dokumentacji) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. Art. 221), jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Dane są udostępniane organom na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiot na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdemu przysługuje:

  • Prawo dostępu do swoich danych;
  • Prawo ich poprawiania;
  • Prawo kontroli przetwarzania;
  • Prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
  • Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.